SÚŤAŽ O ATRAKTÍVNE CENY

"Milí naši zákazníci a fans - zdieľajte prosíme našu jedinečnú pozvánku na najväčší event svojho druhu a hrajte o senzačné ceny s našou milovanou DATACOMP ITShow 2023"

Všeobecné podmienky súťaží

1.1. Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá je staršia ako 15 rokov, má plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorá splní všetky ďalšie podmienky ustanovené v týchto Pravidlách súťaže (ďalej len „Účastník“).

1.2. Zo Súťaže sú vylúčené (i) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Organizátorovi a osoby im blízke, (ii) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k reklamným a promo agentúram spojeným s touto Súťažou a osoby im blízke a (iii) ostatné osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na zabezpečení a realizácii tejto Súťaže. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

2.1. Súťaž sa začína 17.10.2023  o (00:01 hod.) a končí 11.11.2023. Deň 17.10.2023 je dňom, kedy sa možno v danom časovom období prvýkrát zapojiť do súťaže a deň 11.11.2023 do (17:00 hod.) je dňom, kedy sa možno v danom časovom období poslednýkrát zapojiť do súťaže.

Žrebovanie súťaže bude prebiehať 11.11.2023 na akcii IT SHOW pod dohľadom 2 zamestnancov marketingového oddelenia usporiadateľa v sídle spoločnosti (Datacomp s.r.o., so sídlom: Moldavská cesta 49, 04011, Košice). Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec alebo poverený zástupca v priebehu akcie ITSHOW alebo do 14 pracovných dní od termínu žrebovania. Termín žrebovania je 11.11.2023

Herná konzola Xbox Series S **
Herné slúchadlá NACON-RIG 400HX*
Herné slúchadlá NACON-RIG 100 HC*
Herná klávesnica + slúchadlá + herná myš *

 

* produkt zaradený do internetovej súťaže

** do žrebovania o hlavnú cenu XBOX bude zaradený každý súťažiaci, ktorý sa zapojil do online súťaže na stránke ITSHOW.SK a taktiež každý kto vyplnil tombolový listok na akcii ITSHOW.

Žrebujeme: 11.11.2023

 

Výherca

Herné slúchadlá NACON-RIG 400HX* – sp****.o@gmail.com

Herné slúchadlá NACON-RIG 100 HC* – Joe*****la@gmail.com

Herná klávesnica + slúchadlá + herná myš *  – sar******va@so******ke.sk 

 

Výhercom gratulujeme

5.1. Každý Účastník, ktorý sa zapojí do Súťaže, vyjadruje súhlas s Pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

5.2. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany Účastníkov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie Účastníka z účasti v Súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru pre prípadné nesplnenie niektorej z týchto podmienok, a to aj v prípade, že prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení Účastníka za výhercu).

5.3. Každý Účastník, ktorý sa zapojí do súťaže, zároveň v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) berie na vedomie, že organizátor bude za účelom splnenia svojich povinností vyplývajúcich z týchto pravidiel voči Účastníkovi (teda titulom zmluvy sui generis) spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica, číslo, PSČ, mesto/obec), mail a číslo telefónu/mobilného telefónu na účely kontaktovania z dôvodu účasti v Súťaži, oznámenia výhercov a prevzatia (doručenia) výhry. Poskytnutie osobných údajov Účastníkom je dobrovoľné. Osobné údaje budú poskytnuté iba Organizátorovi a tretím stranám na základe osobitných predpisov ako napr.  kuriérskej spoločnosti a podobne.

5.4. V zmysle zákona Účastník má právo vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané, 
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu svojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie svojich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Organizátor spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby podľa § 28 a nasl. zákona.

5.5. Na zaradenie do Súťaže a do žrebovania, ani na výhru v Súťaži nemajú Účastníci právny nárok. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.

6.5. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne alebo neúplné osobné údaje oznámené výhercom

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Potvrdením a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi Datacomp s.r.o., so sídlom: Moldavská cesta 49, 04011, Košice IČO: 36 212 466 (ďalej len „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel zasielania marketingových materiálov a mailingov: emailová adresa (ďalej len „osobné údaje“). Osobné údaje je možné spracovať na základe udeleného súhlasu. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Pre tento účel súhlasím so zaradením do databázy emailových adries prevádzkovateľa a ich následným využitím za uvedeným účelom.

Partneri

Organizátor

Datacomp s.r.o.
marketing@datacomp.sk
datacomp.sk

Miesto konania

OC Optima
Moldavská cesta
itshow.sk

Predajne

Košice
Prešov, Nitra
Bratislava

Sleduj nás

Datacomp.sk - Facebook Datacomp.sk Instagram Datacomp Youtube